Archiv

Návštěvu badatelny archivu Moravské galerie je nutné domluvit předem. Pro kontakt s badatelnou užívejte, prosím, e-mailovou adresu archiv@moravska-galerie.cz, případně telefonní číslo 532 169 428/130.

Archiv Moravské galerie v Brně byl založen k 1. 1. 1998,  akreditace pro výkon působnosti specializovaného archivu byla Moravské galerii v Brně udělena na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvem vnitra ČR ke dni 11. 12. 2006.
Archiv MG sídlí v Brně-Řečkovicích, Terezy Novákové 64a.

statuta
Statuta Uměleckoprůmyslového muzea z roku 1882

Archiv vykonává zejména tyto činnosti:
- správu ústřední spisovny a odborný dohled nad výkonem spisové služby v Moravské galerii v Brně
- výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo ně
- evidenci a odborné zpracování archivních fondů a sbírek včetně archiválií uložených na odborných odděleních Moravské galerie v Brně
- zpřístupňování archivních fondů a sbírek v přímé správě archivu pracovníkům Moravské galerie v Brně i badatelům z řad veřejnosti
- výzkum dějin Moravské galerie v Brně a jejích právních předchůdců

Archivní fondy a sbírky jsou přístupné k bádání v souladu s archivním zákonem, a to na základě předchozí domluvy telefonickou nebo mailovou cestou. Archivní pomůcky k dosud zpracovaným archivním souborům nebo jejich zpracovaným částem jsou zájemcům k dispozici v badatelně archivu a studovně knihovny Moravské galerie v Brně.

Kontaktní osoba:
Svatava Hájková

Mapa stránek