Rukopisy a staré tisky

Rozsahem nevelká sbírka starých tisků a rukopisů, ustanovená teprve v roce 2002, byla po léta uchovávána a doplňována v knihovně Moravské galerie v Brně jako speciální historický knižní fond. Počátky tohoto souboru starých vzácných knih jsou spjaty s budováním knihovny a sbírek v nově vzniklém Moravském uměleckoprůmyslovém muzeu v 70. letech 19. století. Do sbírek muzea byly knihy získávány jako doklady knihvazačského uměleckého řemesla. První cílené nákupy byly realizovány za ředitele Augusta Prokopa a v akvizicích vzácných knižních vazeb pokračoval i jeho nástupce Julius Leisching. V muzejní knihovně se zase soustřeďovala starší odborná literatura a časopisy, zejména z oboru architektury a dějin umění. K dalším akvizicím docházelo příležitostně prostřednictvím nákupů z antikvariátů nebo od soukromých osob, některé knihy byly získány darem.

Sbírka v současnosti zahrnuje různorodé projevy knižní kultury jako rukopisy, inkunábule, staré tisky, tisky 19. století, mapy a plány, grafiky a rovněž i faksimile.

Obsahově kromě již zmiňované odborné uměleckohistorické literatury se do historického souboru knihovny Moravské galerie v Brně dostaly knihy s náboženskou, historickou, filologickou tematikou a své místo v něm zaujímá i krásná literatura. Cenné exempláře představují památky prvotiskové knihtiskařské produkce, český knihtisk je reprezentován ilustrovanou Biblí Martina z Tišnova a bohemikální tisky 16. století, zejména Bible, které byly vytištěny v rozmezí let 1506-1715. Z odborné uměleckohistorické literatury je třeba jmenovat architektonickou literaturu, která je zastoupena teoretickými spisy o perspektivě, lexikony, příručkami o stavitelství a grafickými listy. Z rukopisného materiálu stojí za zmínku iluminované hodinky francouzské provenience ze druhé třetiny 15. století, které byly zdigitalizovány, opis konfiskačního protokolu z roku 1624 a také část rukopisů ze sbírky Františka Antonína Grimma.

Judita Matějová

Souvislosti

Odkazy
Judita Matějová

Mapa stránek