Ideový půdorys

Ideový a metodologický půdorys CENS
Marek Pokorný, bývalý ředitel Moravské galerie v Brně

Motto: Je zapotřebí zničit víru v muzeum, abychom mohli vybudovat důvěru k muzeu.


 

Projekt centra, které by se věnovalo metodické činnosti v oblasti nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu, vyplývá především ze zjevné absence systematického výzkumu a praktického uplatňování kritických, sebereflexivních přístupů k nesamozřejmosti, historické, sociální a komunikativní podmíněnosti způsobu exponování uměleckého díla, umělecko-historických témat a k produkci, cirkulaci a "konzumaci" (uměleckých) obrazů v muzejním kontextu. Základní definice muzea, která zahrnuje v rovnováze jeho základní funkce, tedy ochranu, zkoumání a prezentaci kulturního dědictví,[1] nemůže z principu určovat formu či náplň konkrétních kroků při jejich naplňování a reagovat na jemnější změny, ke kterým dochází ve vztahu mezi institucí muzea a společnosti, ale ani na změny vnitřních podmínek a intencí muzejní práce. Jestliže průběžně (a u nás se zvýšenou intenzitou) dochází ke strukturálním proměnám celé společnosti a především potřeb stále více diferencované veřejnosti, ale také k zásadním změnám v pojetí vztahu mezi institucemi a jejich uživateli či nástupu nových paradigmat jednotlivých vědních disciplin včetně dějin umění, teorie komunikace, sociologie vědění i ke stále více se prosazujícímu volání po orientaci na společnost vzdělání, má muzeum (umění) a jeho odborní pracovníci povinnost přezkoumávat:

1.      předpoklady, na nichž je založena prezentace kulturního dědictví, a

2.      čím je podmíněna recepce jeho výstupů, tedy souběžně pracovat se stávajícím očekáváním uživatelů i zvyšovat jejich divácké a návštěvnické kompetence.

 

Jako historicky vzniklá instituce se muzeum nevyvíjí autonomně či autochtonně, ale v silné vazbě na historické, politické, sociální a ideologické okolnosti, jejichž je nejen dokladem, ale také tvůrcem, komplicem či obětí. Ve smyslu Pierra Bourdieu je muzeum (umění) jednou z významných institucí sociální reprodukce.[2]   Aby průběžně překračovalo svůj vlastní stín, případně mohlo vystoupit na obranu klíčových hodnot civilizace, musí se vždy znovu pokoušet o reflexi svého vlastního poslání, svých funkcí, konkrétních výstupů a interakcí s uživateli, což znamená posun od muzea v klasickém pojetí k muzeu reflexivnímu. Pokud bychom parafrázovali předního německého sociologa Ulricha Becka, reflexivita je použitím toho nejdůležitějšího a nejživotnějšího z ducha modernity (s jejím nárokem na univerzální platnost), jehož jedním výstupem bylo také zformování dnešního muzea, na modernitu samu, tedy také na její jednotlivé instrumentální a institucionální prvky. Nejistota a neurčitost, anebo lépe dvojznačnost či ne-definitivnost reflexivního přístupu k moderně/modernitě a jejím institucím, je ovšem produktivní a smyslem procedur, které očišťují, radikalizují či zpochybňují dosavadní institucionální praxi moderny/modernity (a muzea), je průběžné dosahování rovnováhy a korekce potřeb a zájmů různých segmentů současné společnosti, přičemž v centru pozornosti stojí udržitelnost našeho dosavadního vývoje.[3] Pro muzea (umění) je tato perspektiva zásadní výzvou, neboť obecně jejich praxe tenduje k protikladným pólům - konzervovat dosavadní praxi vycházející z potřeb a paradigmat klasické moderny, či příliš snadno se přizpůsobovat okamžitým potřebám uživatelů (a tím i sebe sama de facto také konzervovat a zacyklit), anebo naopak přicházet s radikálními, ryze experimentálními řešeními, která sice vycházejí z propracovaných teoretických předpokladů a expertních analýz, ale nemohou být relevantně recipována a zabudována do zkušenostní výbavy publika. Jako možné východisko pro rozvíjení muzejní praxe se jeví pochopení reflexivity moderního sociálního života jako neustálé ověřování a přetváření sociálních praktik (kam spadá také prezentace a recepce výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu) "ve světle nových informací o těchto praktikách samotných, informací, které tak v zásadě mění jejich charakter".[4]

Diskursivním základem reflexivity pro záměr vybudovat a provozovat metodické centrum věnované prezentaci a recepci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu je paradigmatický koncept tzv. "exhibitionary complex", se kterým v historické perspektivě přispěl k diskusi o povaze muzea coby moderní instituce australský teoretik a historik kultury Tony Bennett a který lze volně překládat jako "soubor výstavních praktik" nebo "komplex způsobů vystavování či prezentace".[5] Díky tomuto konceptu lze muzeum vnímat ve vztahu k ostatním institucím, které vznikly, anebo byly radikálně transformovány rozvojem moderní společnosti od konce 18. do závěru 19. století, a to nejen v souvislosti s formováním veřejnosti jako specifického způsobu organizace společenského a politického života,[6] ale také se vznikem národních států, přeformátováním ekonomických a společenských vztahů, způsobů produkce a distribuce zboží a hodnot provázených postupnou demokratizací. Muzeum v dnešní podobě je typickým produktem formování moderní (západní) společnosti a jeho úkolem je kromě jiného také prosazování a udržování jejích hodnot, což nelze bez zabudování fundamentálních principů reflexivity a kritičnosti k vlastním předpokladům jeho činnosti.[7] Analogickou, veřejnosti ovšem skrytou strukturu vztahů, na nichž je muzeum založeno, mají další moderní instituce a významné funkční uzly zajišťující sociální reprodukci, jako jsou vězení, škola, nemocnice, bankovní dům, veřejná doprava, obchodní dům, akademie věd ad. Většina těchto institucí sleduje dialektiku ukazování a skrývání, jejíž povaha není ryze symbolická, ale jejímž prostřednictvím je regulována distribuce mocenských vztahů ve společnosti.

Strategie uchování a pomíjení, ohodnocení a nevšímavosti, odkrývání a zakrývání, ukazování a "utajování" je strukturální bází muzea a samozřejmě také muzejní prezentace.[8] Vystavování, prezentace jsou principiálně založeny na operaci zahrnutí a vyloučení, kooptace a exkluze. Jejich zdůvodnění jsou v konečné instanci vázána na ta rozhodnutí, jež leží v rukou muzejního personálu či kurátora a jež se zakládají na pocitu zodpovědnosti vůči veřejnosti či zřizovateli/vlastníkovi, na akceptaci převládajícího diskursu nebo na konsensu v rámci příslušné vědecké disciplíny.[9] Taková rozhodnutí jsou vždycky mocenské povahy. Jestliže prezentace a způsob, jak k ní muzeum v rámci své praxe dospěje, vytvářejí určitý obraz (minulosti či přítomnosti, umělecké epochy, tématu, problému, konkrétního díla), který není neutrální ani ideově, ani hodnotově či společensky a politicky a už vůbec ne objektivní,[10] podstatná a v našem kontextu zcela opomíjená je nejen otázka zkoumání jejích předpokladů, důvodů a působení a už vůbec vědomí, že - nevysloveně, imanentně - jsou přítomné v jakémkoli aktu odehrávajícím se v jeho rámci. Mluvíme-li o obraze, který muzeum svou činností vytváří a který komunikuje právě především prostřednictvím expozic a výstav,[11] musíme připomenout základní charakteristiku obrazu jako něčeho holistického, globálního, co může být čteno (a interpretováno) v různých, střídajících se pořadích. "Znamená to, že aleatoričnost je pro obraz konstitutivní," píše Zdeněk Vašíček. "Je to technický prostředek, jak dosáhnout globálnosti, která je v tomto případě dána jako mnohost interpretací. Pravidla uplatnění aleatoriky (i ona musí mít svá pravidla) jsou nositelé nejdůležitějších zpráv obrazu."[12] A právě reflexe zaměřená na pravidla konstituování aleatoriky obrazu, v případě muzea na jeho institucionální, odborné či technické usance, procesy přípravy výstavních projektů, nástroje a metody jejich realizace bude jádrem činnosti metodického centra. V jazyku psychoanalýzy bychom mohli hovořit dokonce o psychoterapeutické proceduře rekonstruující skryté motivy a vehikulum způsobů prezentace umění v muzejním kontextu. Bez tohoto "terapeutického" či "ideokritického" aspektu práce na prezentaci výtvarné a vizuální kultury v institucionálním rámci muzea dnes nelze adekvátně zacházet s kulturním dědictvím a ani korektně vstupovat do vztahu s jeho různorodými uživateli. "Muzeum, jak je chápu já," říká Alexander Horwath, "představuje rovněž prostor, ve kterém lze nalézt úctu. Úctu jak k sebraným, uchovávaným a vystavovaným artefaktům, tak k osobě, která si je prohlíží a zajímá se o ně. Muzejní sbírka nakonec není náhodně vytvořenou bankou obrazů, ale aktivním a poetickým procesem, který by měl být stejně aktivně a poeticky prezentován."[13]

Z analýzy stávajících metodických center působících při institucích zřizovaných MK ČR vyplývá, že činnost žádného z nich není založena na kritické reflexi podmínek, cílů a způsobů prezentace umělecké kultury v komplikovaném kontextu diferencovaných potřeb návštěvníků muzea a odborné veřejnosti a zároveň nevychází z radikálně proměněného diskursu dnešní muzeologie, sociologie umění, nových konceptů dějin umění, kulturních a vizuálních studií. Vzhledem k postupující komplikované transformaci celé společnosti, a tedy také imanentním, byť zatím nikoli explicitně artikulovaným změnám, jež se dotýkají pozic, funkcí a nároků kladených na muzeum, ale také vzhledem k postupnému etablovaní nových vědních oborů souvisejících s jeho činností (kulturní studia, vizuální studia, kritická teorie, genderová studia)[14] a inspirativní inter- či multidisciplinární diskusi u nás, budou muset muzejní instituce reagovat na tyto zásadní změny v pojetí sebe sama, obsahu a cíle své práce stejně jako smyslu a forem prezentace. Nejde přitom o čistě teoretické problémy, ale zejména o adekvátní rozumění tomu, jaké místo náleží výtvarné a vizuální kultuře ve společnosti, jakou roli dnes hraje v životě lidí a jak jejím prostřednictvím společnost rozumí či může rozumět sama sobě.

Způsoby a strategie prezentace umění v kontextu muzea stejně jako jejich reflexe prošly v průběhu posledních čtyřiceti let turbulentním vývojem a jsou dnes minimálně stejně důležité (a z hlediska veřejnosti dokonce podstatnější) jako vědecké, čili v běžném pojetí odborných pracovníků muzeí umění uměleckohistorické, aspekty přípravy výstavních projektů. Z toho také plyne orientace metodického centra na reflexi vzájemných vztahů muzea umění a dějin umění jako vědecké disciplíny coby dvou odlišných institucí, které se bez sebe sice neobejdou, ale nelze je zaměňovat.[15] Implikace dosavadního vzdělávacího systému, který nedokáže funkčně propojit kompetence absolventů oboru dějiny umění s odlišnou perspektivou a metodologií péče a zprostředkování výtvarné a vizuální kultury a zároveň často redukuje muzeologickou problematiku na instrumentální aspekty, jsou v praxi českých muzeí umění sice pro společnost a většinu uživatelů pod hranicí rozlišitelnosti, ale zároveň dlouhodobě vytvářejí podmínky pro zpochybnění relevance prezentačních výstupů muzeí a bez náročné diskuse o vymezení rolí a definování společné půdy povedou ke krizi a pochybnostem o skutečném významu forem zprostředkování umělecké kultury.[16] Zároveň se metodické centrum musí orientovat na komunikaci a využívání metod a poznatků jiných příbuzných vědních disciplin, které se zabývají sociálními a komunikativními aspekty prezentace umění, včetně historie, antropologie, etnografie, ale také se specificky českou disciplínou, jakou je scénologie,[17] a metodologicky v českém kontextu velmi vyspělými filmovými studii v Praze a v Brně.

Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že novými strategiemi prezentace výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu nerozumíme formální a na nových technologiích založený způsob exponování uměleckého díla a uměleckohistorických celků a problémů, ale především určitý typ sociální praxe využívající nástroje zprostředkování kulturního dědictví, jež jsou specifické muzeu jako historicky vzniklé a dynamické, stabilitu mezi různými zájmy, potřebami, metodologiemi a disciplinami vždy znovu nalézající instituce. Jedině v tomto smyslu může být muzeum (umění) konstitutivní součástí otevřené společnosti. Jestliže bychom měli shrnout bez přílišné zátěže termínů záměr, k němuž by měla existence CENS přispět, nezbývá než se vrátit k Rolandu Barthesovi a jeho Mytologiím, v jejichž závěru se píše, že "bez ustání přelétáme mezi předmětem a jeho demystifikací a nejsme schopni postihnout jeho celkovost: pokud totiž pronikneme k předmětu, osvobodíme jej, ale zároveň jej zničíme; a pokud mu ponecháme jeho váhu, budeme jej sice respektovat, ale zároveň jej obnovíme v jeho mystifikované podobě… A přesto musíme hledat právě tohle:  smíření lidí a skutečnosti, popisu a vysvětlení, předmětu a vědění."[18]

 [1] Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[2] Viz Pierre Bourdieu, Alain Darabel: L´amour de l´art, Paris 1966; Pierre Bourdieu: Outline of a Sociological Theory of Art Perception. In: Pierre Bourdieu: The Field of Cultural Production, Cambridge-Oxford 1999, s. 215 - 237; Pierre Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998

[3] Viz Ulrich Beck, Scott Lash: Reflexive Modernization, Berlin 1994

[4] Anthony Giddens: Důsledky modernity, Praha 1998, s. 40

[5] Viz Tony Bennett: The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, Oxon/ New York 1995. Slovenský překlad příslušné kapitoly je pod názvem Súbor výstavných praktík k dispozici ve sborníku Mária Orišková (ed.): Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia anglo-americkej kritickej teórie múzea, Bratislava 2006, s. 127-151

[6] Viz Jürgen Habermas: Strukturální přeměna veřejnosti, Praha 2000

[7] Tady se akcentem na radikální rozdíl mezi "předchůdci" muzea v renesanci a antice rozcházíme s tradicí české muzeologie reprezentovanou především kanonickými texty Z.Z. Stránského, a to proto, že na rozdíl od něj a Josefa Beneše, ale také na rozdíl od Waidacherovy téměř heideggeriánské muzeologické ontologie, klademe důraz na komunikativní, historický a sociální aspekt této instituce, nikoli na proces tezaurace.

[8] Viz například Susan A. Crane (ed.): Museums and Memory, Stanford 2000

[9] Různorodé aspekty jsou rozpracovány například v následujících publikacích. Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson, Sandy Narnie (ed.): Thinking about Exhibition, London 1996; Eilean Hooper-Greenhill: Museums and the Interpretation of Visual Culture, London/ New York, 2000; Julia Noordegraaf: Strategies of Display, Rotterdam 2004; Peter Noever (ed.): The Discursive Museum, Vienna 2001; David Carrier: Museum Scepticism. A History of the Display of Art in Public Galleries, Durham/ London 2006; Mária Orišková (ed.): Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum, Bratislava 2006. Z historických prací věnovaných výstavě jako specifickému formátu setkávání se s uměním a uměleckým dílem zmiňme alespoň Francis Haskell: The Ephemeral Museum. Old Masters Paintings and the Rise of the Art Exhibition, New Haven/ London 2000 a Bruce Altshuler (ed.): Solon to Biennial - Exhibition that Made Art History. Volume I: 1863-1959. London/ New York 2008.

[10] Vedle teoretických a historických analýz dosvědčují tento fakt i četná literární díla, z nichž uvádíme namátkou román německého spisovatele Siegfrieda Lenze Vlastivědné muzeum z roku 1978 (česky Odeon, 1980) předvádějící panorama individuálních i národních osudů zasažených druhou světovou válkou na příběhu budování a přebudování regionálního muzea, zničeného nakonec jeho vlastním tvůrcem.

[11] Ačkoli se to může zdát paradoxní, neboť výstava a expozice se před divákem rozvíjí v čase a prostoru, často v následných sekvencích, platí to zejména v jejich případě. "Obraz se skládá z řady postupně vnímaných dílčích obrazů," argumentuje Zdeněk Vašíček. Viz Zdeněk Vašíček: Obrazy (minulosti), Praha 1996, s. 53.

[12] Viz Zdeněk Vašíček, o.c. s. 53.

[13] Alexander Horwath: Muzeum versus trh. In: Iluminace 2005/3, s. 23

[14] Rozsáhlá zahraniční odborná literatura začíná být překládána do češtiny a řada absolventů uměnovědných oborů se tímto směrem orientuje, aniž by se až na výjimky dotkli praktické problematiky muzejní prezentace. O zvýšeném zájmu o vizuální studia svědčí jednak některé původní práce jako například Marta Filipová, Matthew Rampley (eds.): Možnosti vizuálních studií, Brno 2008; Petra Hanáková (ed.): Výzva perspektivy. Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět, Praha 2008; Petra Trnková: Technický obraz na malířských štaflích, Brno 2008; Marie Rakušanová: Bytosti odnikud, Praha 2008 (stejnojmenná výstava v Galerii hlavního města Prahy a v Moravské galerii v Brně v letech 2008 až 2009); Jiří Pátek: Příjemné závislosti, Brno 2009 (stejnojmenná výstava v Moravské galerii v Brně), ale také překlad standardní příručky přední představitelky britských kulturálních studií Angely McRobie: Aktuální témata kulturálních studií, Praha 2006.

[15] Viz Charles W. Haxthausen (ed.): The Two Art Histories. The Museum and the University. Williamstown, 1999

[16] Od doby, kdy si Josef Beneš stýskal nad absencí specifického přístupu k muzejní prezentaci (a výchově, jak zněl dobový úzus) a zaměňováním vědecké specializace s adekvátním výstavním uplatněním sbírek, se mnoho nezměnilo. Viz např. Josef Beneš: Muzejní prezentace, Praha 1981, s. 13-14.

[17] Viz například Miroslav Vojtěchovský, Jaroslav Vostrý: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Praha 2008; Radovan Lipus: Scénologie Ostravy, Praha 2006; Josef Valenta: Scénologie krajiny, Praha 2008; Disk. Časopis pro studium dramatického umění. Vydává Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU v Praze.

[18] Roland Barthes: Mytologie, Praha 2004, s. 157

Mapa stránek