Umění od gotiky po 19. století

Počátky vzniku brněnské obrazárny jsou spojeny se založením Františkova muzea v Brně roku 1818 (císař dal souhlas s jeho založením už v roce 1817). První zájem o budování uměleckých sbírek byl podpořen založením Uměleckého spolku r. 1829, který nakupoval na vídeňských výstavách a aukcích především soudobá umělecká díla pro muzejní sbírky. Tento spolek však již ve 40. letech zaniká a výtvarné umění se tak dostalo na pokraj zájmu muzejní činnosti. Významnou roli sehrál roku 1881 dar několika obrazů italské provenience knížete Jana z Liechtenštejna, které tvoří základ kolekce italského malířství. Ty se rovněž rozhodujícím způsobem uplatnily v prvních expozicích Františkova muzea v Biskupském dvoře, jejichž autorem byl Mořic Trapp.

K samostatnému rozvoji obrazárny došlo až roku 1923, kdy vydáním nových statut Zemského muzea vznikl základ systematicky budované sbírky. Původní fond se následně rozrostl o tzv. městskou galerii Heinricha Gomperze a ve dvacátých letech byla získána sbírka továrníka Arnolda Skutezkého, jejíž těžiště tvoří nizozemské malířství. Působení dr. Alberta Kutala je spojeno především s vytvořením kolekce středověkého umění v souvislosti s výstavou gotického umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1935 -36.

Řada uměleckých památek, které byly pro tuto výstavu z velké části zapůjčeny z církevního a soukromého majetku, se postupem doby staly součástí sbírky starého umění. Získáním uvedených souborů se mohla vytvářet kritéria pro nové akvizice. Rozšířil se i dokumentační záměr obrazárny, jejímž programem se stalo získávání nejvýznamnějších děl moravské provenience starších i soudobých. Významný podíl na budování sbírky starého umění patří dr. Vlastě Kratinové. Vedle programového rozšíření stávajících kolekcí se zasloužila o vytvoření unikátní kolekce do té doby opomíjeného barokního umění na Moravě.

Až vznik Moravské galerie roku 1961 umožnil strukturaci na jednotlivé sbírky v souladu se zapojením do té doby samostatně působícího Uměleckoprůmyslového muzea, odkud byla díla volného umění převedena do obrazárny.

Další vývoj sbírky je dán změnou politické situace po roce 1989, kdy byl pro potřeby Moravské galerie v Brně získán Místodržitelský palác. Rozšíření výstavních prostor umožnilo představit sbírku starého umění v širším měřítku. Stávající expozice zahrnující umění od gotiky po 19. století byla otevřena v roce 2001.

Kontaktní osoby:
Petr Tomášek
Zdeněk Kazlepka

Mapa stránek