Restaurátorské oddělení

Vědecko-výzkumná činnost restaurátorského oddělení MG

Vědecko-výzkumná činnost restaurátorského oddělení MG je primárně zaměřena na výzkum a ochranu sbírkových fondů, zejména v oblasti aplikace a identifikace materiálů, umělecko-řemeslných technik, problematiku ochrany kulturního dědictví a vlivu prostředí na uchování uměleckých památek.

Restaurátorské oddělení MG poskytuje institucím, odborné i laické veřejnosti konzultace k problematice preventivní konzervace sbírek, konzervátorských a restaurátorských technologií, posouzení stavu předmětů, identifikace použitých materiálů a určení původnosti uměleckých děl. Vznikla řada specializovaných přednášek pro restaurátory a konzervátory, pracovníky památkové péče, historiky umění, sběratele, výtvarné umělce a studenty uměleckých škol.

Vybrané okruhy děl jsou podrobeny hlubšímu restaurátorskému průzkumu v rámci výzkumného úkolu institucionálního grantu a dalších projektů. Uplatňujeme tvůrčí přístup, respekt k originálu a princip mezioborové spolupráce např. s Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně, Národní památkovým ústavem, Akademií věd České republiky, Akademií výtvarných umění Praha, Národní galerií v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Zajímavé otázky nedestruktivní analýzy materiálu výtvarných děl byly řešeny se specialisty z významných zahraničních institucí (Národní ústav aplikované optiky ve Florencii, Univerzita v Perugii, Gettyho centrum v Los Angeles, Slovenská národní galerie Bratislava, Vysoká škola výtvarných umění v  Bratislavě, Slovenská technická univerzita Bratislava a další). Výsledky odborných expertíz byly detailně zpracovány v restaurátorských zprávách, které jsou prezentovány na odborných konferencích, seminářích, v tisku, následně archivovány a zpřístupněny badatelům.

PROJEKTY

"Umění restaurovat umění", práce restaurátorského oddělení MG 1996-2006, 30. 11. 2006 - 18. 3. 2007, UPM MG; restaurátoři MG spoluautory výstavy, která představila výsledky odborné práce restaurátorského oddělení MG a přiblížila laické i odborné veřejnosti restaurování jako proces ochrany a záchrany uměleckých děl v rozmanitosti jednotlivých zásahů a různých fázích průběhu akcí. Přejít na výstavu.

Mezinárodní projekt MOLAB, interní restaurátoři MG řešiteli mezinárodního projektu MOLAB pro výzkum malby 19. století ze sbírek MG nedestruktivními mikroanalytickými metodami v rámci grantu EU - ARTECH. Závěrečná zpráva grantu EUAccess, Research and Technology for the conservation of the European Cultural Heritage (MOLAB, INOA, ALMA, MG) přednesena na konferenci v Louvre (Paříž, 2005). 

Grant Průzkum malby, plastiky a užitého umění, 2005-2011

Baroko na Moravě, účast při řešení grantu EU-Culture 2000. Prezentace výsledků výzkumu na  konferenci Barokové umenie, Generácie - Interpretácie - Konfrontácie, (Bratislava, 2005).

PUBLIKACE
Výběr 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění tohoto výsledku:

1/ D - I. Fogaš, Význam komparační metody pro určení autorství malířských děl,  in: ACTA ARTIS ACADEMICA 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-87108-14-7, str. 63-88. http://www.alma-lab.cz/cs/acta-artis-academica-2010

2/ D - I. Fogaš, Restaurátorský průzkum výtvarných děl. In:60. Bulletin Moravské galerie v Brně,2004, s. 159-170. ISBN 80-7027-133-7.

3/ J - D. Hradil, T. Grygar, J. Hradilová, P. Bezdička, V. Grünwaldová-Šímová, I. Fogaš, C. Miliani, Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows. In:Journal of Cultural Heritage2007, č. 8, s. 377-386. ISSN 1296-2074.

4/ D - D. Hradil, I. Fogaš, C. Miliani, C. Daffara, Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století. In:Technologia artis, 2006, s. 20-28. ISSN 1211-3018.

5/ D - D. Hradil, J. Hradilová, P. Bezdička, I. Fogaš, V. Machovič, Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment? In:Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Cheb 2006, s. 85-87. ISBN80-86413-35-7.

6/ B - I. Fogaš, K. Svobodová (eds.) a kol. autorů,Umění restaurovat umění, katalog výstavy, MG Brno 2006, 143 s. ISBN 80-7027-159-0. Výstup IG.

7/ E - Umění restaurovat umění, práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006, Moravská galerie v Brně, 30. 11. 2006 - 18. 3. 2007, výstava, výstup IG (spoluautorka K. Svobodová).

8) B - I. Fogaš, K. Svobodová (eds.) a kol. autorů,Umění restaurovat umění / The Art of Art Restoration, DVD-ROM, rozšířená multimediální verze výstavního katalogu, MG Brno 2007, 120 s. ISBN 978-80-7027-001-1 (česky); 350 s. ISBN 978-80-7027-166-7 (anglicky). Výstup IG.

9/ C - I. Fogaš, Andělé bez oltáře. Dramatické osudy tří soch Ondřeje Schweigla. In:Baroko. Příběhy barokního Brna, Brno 2009, s. 188-199.ISBN 978-80-86549-60-6.

10/ D - L. Ptáček, P. Baláš, B. Klíma, I. Fogaš,  Využití metod NDE v archeologii. In:Defektoskopie, Znojmo 2005, s. 203-206.ISBN 80-214-3053-2.

EDUKACE, PREZENTACE
Odborné přednášky a konzultace (oponentury) pro Akademii výtvarných umění v Praze, Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, Akademii věd České republiky, Masarykovou univerzitu v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Universitu Gdaňsk, École de Condé Paříž, Technické muzeum Brno.

1) Igor Fogaš: přednáška pro Akademii výtvarných umění v Praze: Význam komparační metody pro určení autorství malířských děl, mezioborová konference ALMA, Příběh umění - proměny výtvarného díla v čase, 24.-25.11. 2010, Praha, Břevnovský klášter.

2) Přednáška Restaurování plošných uměleckých disciplinv rámci odborného vzdělávacího cyklu pro specialisty v oblasti památkové péče Irácké republiky - zahraniční studenti a pedagogové VŠ Pardubice - vedoucí restaurátor MG, Husova 14 a18, 21. 11. 2009.

3) Přednáška  Tvář obrazu - průzkum a restaurování obrazů - výzkum techniky malby historických i moderních výtvarných děl pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení; Noc v galerii - Součást Dnů evropského dědictví - Památky měřené časem, Moravská galerie v Brně, 18. 9. 2009.

Souvislosti

Odkazy
ALMA
Kontakty
Restaurátorské oddělení

Mapa stránek