Repropráva

Moravské galerie v Brně poskytuje ze svých sbírek reprodukce pro nekomerční (vědecké, odborné, studijní) i komerční účely.

Kontaktní osoba: Pavla Obrovská
Registr sbírek
Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
tel.: 532 169 166
e-mail: pavla.obrovska@moravska-galerie.cz

Fotografický materiál
- digitální snímky v tiskové kvalitě 300 DPI/A5, A4, A3 (dle požadavku může být vyhotoven snímek ve vyšší kvalitě)
- galerie si vyhrazuje právo neposkytnout fotografický materiál exponátu, jehož stav nedovoluje manipulaci, nebo exponátu, který byl zapůjčen na výstavu.

Objednávky - v písemné žádosti uveďte následující informace:
- výčet sbírkových předmětů, které chcete reprodukovat (autor, název předmětu, inventární číslo, máte-li k dispozici obrázek, přiložte jej)
- požadovanou kvalitu digitálního snímku a velikost, ve které bude snímek reprodukován
- základní údaje o užití reprodukcí (název publikace/projektu apod., stručný popis projektu, autor, vydavatel, množství jazykových mutací, výše nákladu, datum vydání/realizace projektu, předpokládaná prodejní cena)
- kontaktní osoba a adresa - e-mailové spojení (popř. tel.), fakturační adresa a dodací adresa (v případě, že se liší od adresy fakturační)

Termíny dodání
- objednávky jsou vyřizovány v závislosti na množství požadovaných snímků, nejkratší lhůta je 10 dnů od obdržení žádosti

Cena a způsob platby
- cena reprodukce je závislá na způsobu jeho cílového užití (informace o poplatcích vám poskytneme na kontaktní adrese)
- poplatky budou účtovány fakturou či v hotovosti dle dohody
- poplatky za poskytnutí fotografického materiálu a za souhlas s užitím díla pro reprodukční účely mohou být v některých případech částečně nebo úplně kompenzovány odpovídajícím množstvím katalogů, odborných publikací či jiných tiskovin nebo nosičů (týká se zejména projektů zaměřených na výtvarné umění) - takové tiskoviny či nosiče musejí být do galerie zaslány do 3 týdnů od jejich vzniku
- v některých případech je možné kompenzovat poplatky poskytnutím inzertní plochy pro výstavní činnost muzea (týká se např. časopisů)

Podmínky reprodukování sbírkových předmětů
- galerie účtuje žadateli poplatek za zhotovení a souhlas s užitím děl pro reprodukční účely
- žadatel se zaváže, že fotografický materiál, použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu
- z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn bez předchozí dohody
-veškeré barevné reprodukce sbírkových předmětů musejí být co nejvěrnější
- o jakékoli další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je třeba požádat znovu a není kryto původním poplatkem
- díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Zajistit si autorská práva k danému dílu je povinností objednavatele
- žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále že dílo pochází ze sbírky Moravské galerie v Brně
- vydavatel/žadatel je povinen zaslat galerii nejpozději do tří týdnů od realizace projektu kompletní výtisk, nosič či druhotný materiál (např. v případě velkoplošné reklamy) k dokumentaci

Mapa stránek