Perspektivy a hranice zobrazování mozku (a mysli)

KOLOKVIUM K MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ
Čtvrtek 23/2/2012 10-17 h / vstup volný
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Pořádá
Akademické centrum pro neurovědy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity - Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MU Brno - Česká neuropsychofarmakologická společnost - Moravská galerie v Brně - Psychiatrické centrum Praha

Registrace předem nutná - přihlášky do 20/2/2012 na e-mailu pavlina.vogelova@moravska-galerie.cz / T+420 725 097 374

PROGRAM

Moderátoři:
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. a doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

a) Zobrazování mozku a poznání mysli

10.00-10.30
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (Neurologická klinika LF MU Brno a FN u Svaté Anny): Jak nahlížíme do  mozku a mysli

10.30-11.00
Prof. RNDr.Jaroslav Peregrin, CSc. (Filozofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové): Jak vypadá mysl (a kde ji máme hledat)?

11.00-11.30
Mgr. Marek Havlík (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni): Úskalí lokalizace komponent mysli: vědomí, intencionalita, subjektivita mentálních fenoménů, mentální kauzace

11.30-12.00
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (Filozofická fakulta MU Brno): Mentální stav v obrazovém médiu

12.00-12.30
doc. MUDr.Tomáš Kašpárek, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno): Zobrazování vnímání a vnímání obrazu: Podíl diváka a Bayesovský mozek"

12.30-13.00
Panelová diskuze nad celým blokem

13.00-14.00

PŘESTÁVKA

b) Zobrazování mozku a patologická mysl

14.00-14.30

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK Praha, NUDZ): Elektrofyziologické zobrazení mozkové činnosti slouží i k predikci léčebné odpovědi na antidepresiva.

14.30-15.00
MUDr. Filip Španiel, CSc. (Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK Praha, NUDZ): Lateralita mozku v kontextu evoluce člověka.

15.00-15.30
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Neurologická klinika LF MU Brno a FN U Svaté Anny): Zobrazování mozku jako marker psychické (ab) normality (klidové mozkové sítě u zdravých jedinců a u pacientů s degenerativním onemocněním mozku).

15.30-16.00
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. (Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK Praha, NUDZ): Emoce jako vlastnost mozku: lekce z funkčního zobrazení.

16.00-16.30
MUDr. Petr Dušek, Ph.D. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze): Funkční zobrazení percepce času ve zdraví a nemoci

16.30-17.00
Panelová diskuze nad celým blokem

 OMMO_10.jpg
Funkční zobrazení depresivního stavu ("melancholie") pozitronovou emisní tomografií, 1997-1998, převzato z: Drevets, Wayne C., Functional Neuroimaging Studies of Depression: The Anatomy of Melancholia. Annual Review of Medicine 49, 1998, s. 341-361, s laskavým svolením Wayna Drevetse, Laureate Institute for Brain Research, Tulsa

Souvislosti

Soubory
PROGRAM KOLOKVIA

Mapa stránek